Danh sách BCH Hội sinh viên

DANH SÁCH BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2018

TT

Họ đệm

Tên

Đơn vị

Chức vụ

 
 

1

Hoàng Trung

Kiên

Khối phòng ban

Chủ tịch

 

2

Giang Trung

Kiên

Cán bộ VP Đoàn - Hội

Phó chủ tịch

 

3

Trần Văn

Hùng

K50TĐH.01

Phó chủ tịch

 

4

Nguyễn Văn

Chí

Khoa Điện tử

UV Ban thư ký

 

5

Nguyễn Thị

Hằng

Khoa XDMT

UV Ban thư ký

 

6

Nguyễn Nam

Hưng

BM LLCT

UV Ban thư ký

 

7

Phạm Việt

Hương

Khoa KTCN

UV Ban thư ký

 

8

Phạm Thanh

Cường

Khoa SPKT

UV Ban chấp hành

 

9

Lê Quang

Duy

Khoa KT ÔT&MĐL

UV Ban chấp hành

 

10

Trần Duy

K51KĐT.01

UV Ban chấp hành

 

11

Nguyễn Thị

Hằng

K51KĐT.01

UV Ban chấp hành

 

12

Nguyễn Thị Thu

Hiền

K49KXC.01

UV Ban chấp hành

 

13

Đỗ Văn

Mạnh

K50QLC.01

UV Ban chấp hành

 

14

Giàng Thị

Máy

K52TĐH. 03

UV Ban chấp hành

 

15

Nguyễn Thị Thanh

Ngân

K49 APE

UV Ban chấp hành

 

16

Nguyễn Khánh

Ly

K51 KC 02

UV Ban chấp hành

 

17

Nguyễn Thu

Thảo

K49 KĐT.01

UV Ban chấp hành

 

18

Nguyễn  Thị Kiều

Trang

K50 APE

UV Ban chấp hành

 

19

Ngô Văn

Trang

K1CNKTO.01

UV Ban chấp hành

 

20

Quách Trần Anh

Tuấn

K49SCK.01

UV Ban chấp hành

 

21

Đặng Anh

Tuấn

GV Khoa Cơ khí

UV Ban chấp hành

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn