Cơ cấu tổ chức LCH khoa Kinh tế Công nghiệp nhiệm kỳ 2015-2018

STT

Họ đệm

Tên

Đơn vị

Ghi chú

 
 

1

Lương Thảo

Duyên

K52QLC.01

 

 

2

Phạm Việt

Hương

CĐGV

Liên chi hội trưởng

 

3

Đỗ Thùy

Linh

K50KTN.01

 

 

4

Nguyễn Thị

Linh

K53

 

 

5

Đỗ Văn

Mạnh

K50QLC.01

Liên chi hội phó

 

6

Hoàng Phương

Thảo

K50QLC.01

 

 

7

Tống Thị Phương

Thảo

CĐGV

   

8

Nguyễn Thị Phương

Thảo

K52KTN.01

 

 

9

Hà Quyết

Thức

K51KTN.01

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn