Cơ cấu tổ chức LCĐ khoa Quốc tế nhiệm kỳ 2017 - 2019

STT 

Họ và tên 

Chi đoàn

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thu

Ngân

Giáo viên

Bí thư

0965097086

ngan.dhcn@gmail.com

2

Lê Minh

Thành

Giáo viên

Phó Bí thư

0912204898

lemthanh1312@gmail.com

3

Đào Thị Thu

Huyền

K47APM

UV BTV

01659205298

daothithuhuyen@gmail.com

4

Trần Thanh

Bình

K49APE

UV BCH

01649390166

tranbinh1111403@gmail.com

5

Hà Hữu

Thành

K49APE

UV BCH

01692463600

letme195@gmail.com

6

Phan Thị Hồng

Mai

K49APE

UV BCH

0979540319

miaphan902@gmail.com

7

Lương Bằng

Giang

K50APM

UV BCH

0978319151

luonggiangbusiness@gmail.com

8

Nguyễn Văn

Việt

K50APM

UV BCH

0976361161

hoangvietlao01@gmail.com

9

Giáp Thị

Anh

K51APE

UV BCH

0975637480

giapanh.tnut@gmail.com

10

Đặng Thùy

Dương

K52APM

UV BCH

0964598067

dangthuyduong.pltn@gmail.com

Tin mới hơn

Tin cũ hơn