Cơ cấu tổ chức BCH Đoàn trường khóa XV nhiệm kỳ 2017 - 2019

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH KTCN KHÓA XV,

NHIỆM KỲ 2017-2019


 


STT

Họ đệm

Tên

Chức vụ hiện tại

1

Lê Xuân

Hưng

Bí thư Đoàn trường

2

Hoàng Trung

Kiên

Phó Bí thư Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa Cơ khí

3

Trần Đức

Quân

Phó Bí thư Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa Điện

4

Lại Thị Thanh

Hoa

UV BTV Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa SPKT

5

Nguyễn Thu

Ngân

UV BTV Đoàn trường, Bí thư LCĐ Quốc tế

6

Hoàng Anh

Tấn

UV BTV Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa KTOT&MĐL

7

Ngô Văn

An

UV BTV Đoàn trường, Phó Bí thư LCĐ khoa Điện tử

8

Đặng Huy

Bình

UV BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn cán bộ

9

Nguyễn T Phương

Chi

UV BCH Đoàn trường, Phó Bí thư LCĐ khoa Điện

10

Nguyễn Văn

Chí

UV BCH Đoàn trường,Phó Bí thư LCĐ khoa Điện tử

11

Nguyễn Quang

Hưng

UV BCH Đoàn trường, LCĐ khoa Cơ khí

12

Vũ Thế

Khiêm

UV BCH Đoàn trường,Bí thư LCĐ khoa Khoa học cơ bản

13

Trương Vũ

Long

UV BCH Đoàn trường,Bí thư LCĐ bộ môn Lý luận chính trị

14

Nguyễn Văn

Luân

UV BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa XD&MT

15

Phan Thị Thanh

Tâm

UV BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa KTCN

16

Giáp Thị

Anh

UV BCH Đoàn trường,  LCĐ khoa Quốc tế

17

Lường Thị

Anh

UV BCH Đoàn trường,  LCĐ khoa XD&MT

18

Nguyễn Thành

Công

UV BCH Đoàn trường,  LCĐ khoa SPKT

19

Đỗ Thùy

Linh

UV BCH Đoàn trường,  LCĐ khoa Kinh tế công nghiệp

20

Phan Thị

Ngọc

UV BCH Đoàn trường, LCĐ khoa Điện

21

Nguyễn Thị

Nụ

UV BCH Đoàn trường,  LCĐ khoa Điện tử

Tin mới hơn

Tin cũ hơn