Cơ cấu tổ chức LCĐ khoa Điện nhiệm kỳ 2017 - 2019

 

STT

Họ và tên

Chi đoàn

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Ngọc

Ánh

Giáo viên

Bí thư

0972161945

2

Nguyễn Thị Phương

Chi

Giáo viên

Phó Bí thư

0972190661

3

Trần Văn

Hùng

K50TDH01

Phó Bí thư

0969953817

4

Lê Tiên

Phong

Giáo viên

UV BTV

 

5

Nguyễn Thị Mai

Anh

K52TDH03

UV BTV

 

6

Vũ Xuân

Tùng

Giáo viên

UV BCH

0985501384

7

Nguyễn Thị Thu Thảo K51TDH04

UV BCH

 

8

Nguyễn Minh

Chí K51TDH01

UV BCH

 

9

Nguyễn Triệu

Nhật K51TDH01

UV BCH

 

10

Hoàng Nguyệt

K51TDH04

UV BCH

 

11

Đinh Trọng

Tây

K51KTD01

UV BCH

01688865052

12

Nguyễn Thị

Thanh

K51TDH01

UV BCH

01667041896

13

Lương Tuấn

Anh K52TDH02

UV BCH

 

14

Nguyễn Đức

Dũng

K51TDH01

UV BCH

01647152809

15

Vũ Tuấn

Dũng

K51HTD01

UV BCH

01656997235

(Kiện toàn BCH LCĐ khoa Điện nhiệm kỳ 2017-2019 ngày 15/11/2017)

STT

Họ và tên

Chi đoàn

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Đức

Quân

Giáo viên

Bí thư

0975906359

2

Nguyễn Thị Phương

Chi

Giáo viên

Phó Bí thư

0972190661

3

Trương Tuấn

Lực

K48TDH01

Phó Bí thư

01659003475

4

Trần Ngọc

Ánh

Giáo viên

UV BTV

0972161945

5

Bùi Thị Bích

Ngọc

K49KTD03

UV BTV

0973746007

6

Vũ Xuân

Tùng

Giáo viên

UV BCH

0985501384

7

Tô Việt

Anh

K49TDH01

UV BCH

01665856406

8

Trần Văn

Hùng

K50TDH01

UV BCH

0969953817

9

Đặng Đức

Long

K49TDH02

UV BCH

01673564261

10

Diệp Thanh

Tùng

K50TDH03

UV BCH

01638903206

11

Đinh Trọng

Tây

K51KTD01

UV BCH

01688865052

12

Nguyễn Thị

Thanh

K51TDH01

UV BCH

01667041896

13

Phan Thị

Ngọc

K51TDH02

UV BCH

01647934954

14

Nguyễn Đức

Dũng

K51TDH01

UV BCH

01647152809

15

Vũ Tuấn

Dũng

K51HTD01

UV BCH

01656997235

Tin mới hơn

Tin cũ hơn